Podmínky Použití.

The workspace table image
Datum poslední aktualizace
10. září 2019.
Úvod

Děkujeme, že využíváte webové stránky LukyLab a našeho chatbota! Jsme rádi, že jste tady. Prosím přečtěte si tyto Podmínky použití pozorně před tím, než začnete naše webové stránky nebo chatboty používat, protože je důležité, abyste rozuměli jaké podmínky, požadavky a omezení jsou spojená s používáním LukyLab produktů a služeb.

Představení

Provozovatelem těchto webových stránek a chatbota je společnost LukyLab s.r.o., Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Česká republika. Snažíme se, aby naše služby byly dostupné neustále, bezvadné a bezpečné, ale nejsme schopni poskytnout jakékoli záruky, že tomu tak je. Když používáte naše webové stránky a služby, děláte tak plně na vlastní odpovědnost.

Definice

V rámci tohoto ujednání používáme termíny, které mají specifický význam. Měli byste rozumět tomu, co těmito termíny myslíme. Nebudeme vás z nich samozřejmě zkoušet, ale je užitečné vědět, co jednotlivé termíny znamenají.


“Dohoda”označuje, souhrnně, všechna ujednání, podmínky, upozornění obsažená nebo odkazovaná v tomto dokumentu (dále také jako "Podmínky" nebo “Podmínky použití” nebo "Podmínky Služeb" nebo "Ujednání") a všechny další provozní podmínky, pravidla a zásady (včetně Zásady ochrany osobních údajů) a procedury které publikujeme čas od času na Webových stránkách.


“Služby” označují chatboty, aplikace, software, produkty, a služby poskytované LukyLab.


“Webové stránky” označují webové stránky LukyLab umístěné na doméně lukylab.cz, a všechny služby, obsah a produkty poskytované LukyLab na nebo prostřednictvím těchto Webových stránek. Rovněž jsou tím myšleny subdomény ve vlastnictví LukyLab. Příležitostně, webové stránky vlastněné LukyLab mohou obsahovat odlišné nebo doplňující podmínky použití. Pokud jsou tyto další podmínky použití v rozporu s ujednáními v této Dohodě, platí ujednání, které použití dané služby nebo stránky podrobněji upřesňuje.


“Uživatel,” “Vy,” nebo “Vaše” odkazuje na individuální osobu, společnost, nebo organizaci která navštíví nebo používá Webové stránky nebo Služby. Uživatel musí mít alespoň 18 let.


“LukyLab,” “My,” "Naše" a “Nás” označuje LukyLab s.r.o., Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, jakož i naše společníky, představitele, pobočky, smluvní partnery, poskytovatele licencí, zástupce, agenty a zaměstnance.


“Obsah” označuje obsah poskytovaný a zpřístupněný přes Webové stránky nebo Služby, kterým mohou být mimo jiné texty, chaty, data, články, obrázky, fotografie, grafika, software, aplikace, design, funkčnosti, and další materiály, které jsou k dispozici přes Webové stránky nebo jinak dostupné prostřednictvím Služeb. "Obsah" rovněž zahrnuje Služby.


“Uživatelem generovaný obsah” je Obsah, napsaný nebo jinak vytvořený a poskytnutý našimi Uživateli.


"Váš Obsah" je Obsah, který vytvoříte vy sami nebo který vlastníte.


"Účet" znamená váš právní vztah s LukyLab. “Uživatelský Účet” znamená individuální autorizaci k přihlášení a využívání Služeb a slouží jako identifikace Uživatelů vůči LukyLab.

Akceptovatelné způsoby použití

Když používáte webové stránky a služby, musíte dodržovat tyto akceptovatelné způsoby použití, které obsahují určitá omezení pro obsah, který můžete zadávat a některá další omezení.


Dodržování zákonů a pravidel

Váš způsob používání Webových stránek a Služeb nesmí porušovat žádné zákony, včetně zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Jste zodpovědní za to, že používáte Služby v souladu se všemi apliovatelnými zákony a pravidly.


Omezení pro Obsah

Souhlasíte že nebudete za žádných okolností nahrávat, postovat, zasílat, hostovat nebo předávat žádný obsah, který je nezákonný, nebo propaguje nezákonné aktivity; je nebo obsahuje sexuálně obscénní obsah; je ohavný, hanlivý, nebo podvodný; je diskriminující nebo znevažující vůči individuální osobě, entitě, organizaci nebo skupině; obsahuje nebo instaluje malware, zneužívá, nebo používá naše Webové stránky nebo Služby ke zneužívání; nebo porušuje jakákoli majetková práva kohokoli, včetně patentů, obchodních značek, obchodních tajemství, copyrightu, práva na publicitu, nebo nějakého jiného práva.


Omezení používání

Při používání Webových stránek a Služeb souhlasíte, že nebudete za žádných okolností obtěžovat, útočit, omezovat, hrozit, znevažovat a ponoukat k násilí vůči jakékoli osobě či skupině, včetně zaměstnanců LukyLab, našich představitelů, partnerů, agentů a jiných Uživatelů; používat naše Webové stránky k jakýmkoli formám hromadného používání (jako například spamming), nebo využívat k jakékoli formě nevyžádané reklamy a propagace; pokoušet se jakkoli narušit řádný chod našich Webových stránek a Služeb; vydávat se za někoho jiného, nebo podvodně maskovat svou identitu a snažit se narušit Webové stránky a Služby, nebo narušit soukromí jakékoli třetí osoby/strany třeba tím, že zveřejníte obsah, který poruší práva a ochranu důstojnosti této třetí osoby/strany.


Omezení pro rozsah používání

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat nebo zneužívat jakoukoli část Služeb, použití Služeb, nebo přístup ke Službám bez písemného svolení od LukyLab.


Scraping

Scraping znamená extrahování dat z Webových stránek automatickým procesem nebo aplikací, jakou je třeba bot nebo webcrawler. Smíte provádět scraping našich Webových stránek pouze v následujících případech:


Vědci smí provádět scraping, jestliže takto získávají neosobní informace pro výzkumné údaje, a pouze v případě, že výsledky výzkumu budou veřejně dostupné.
Archiváři smí provádět scraping veřejných dat pro účely archivace.


Nesmíte provádět scraping Webových stránek a Služeb za účelem spamování, včetně zneužívání osobních údajů uživatelů a jejich využívání pro účely headhuntingu, náboru. Veškerá získaná data musí splňovat podmínky našich Zásad pro ochranu osobních údajů.


Soukromí

Zneužití osobních údajů je zakázáno. Každý, kdo získává data od LukyLab musí splňovat podmínky dané Zásadami pro ochranu osobních údajů.


Nadměrné použití

Pokud vyhodnotíme, že váš způsob využití Webových stránek nebo Služeb je nadměrný v porovnání s jinými zákazníky a Uživateli LukyLab, vyhrazujeme si právo omezit vaše využívání Webových stránek a Služeb nebo vám přístup odepřít.


Ochrana Uživatelů

Souhlasíte, že se zdržíte jakéhokoli chování a aktivit, které by mohly poškodit naše Uživatele. Stížnosti budeme rozhodovat ve prospěch našich Uživatelů jako celku.

Uživateli generovaný Obsah

Patří vám obsah, který vytvoříte, ale dáváte nám práva, která nám umožňují ho využívat. Máme právo odstranit obsah, zakázat používání a odstranit Uživatelské účty pokud se tak rozhodneme.


Uživatelem generovaný obsah

Můžete vytvářet nebo poskytnout Uživatelem generovaný obsah během používání Služeb. Jste plně odpovědní za obsah, a škodu, kterou může způsobit, jeho poskytnutí či zveřejnění, prolinkování či jiný způsob jeho zpřístupnění v rámci Webových stránek a Služeb. Nejsme odpovědní za žádnou formu zveřejnění nebo zneužití vašeho Uživatelem generovaného obsahu.


Smíme odstranit obsah

Nekontrolujeme předem Uživatelem generovaný obsah, ale máme právo (ale ne povinnost) odmítnout nebo odstranit jakýkoli Uživatelem generovaný obsah který, podle našeho uvážení, odporuje jakýmkoli pravidlům, zásadám, hodnotám či interním směrnicím.


Vlastnictví obsahu, právo na zveřejnění, poskytnutí licence

Uchováváte si vlastnické právo a odpovědnost za váš obsah. Pokud poskytujete cokoli co jste nevytvořili vy sami nebo k čemuž nemáte práva, souhlasíte, že máte veškerou odpovědnost za obsah, který poskytujete, že budete poskytovat pouze takový obsah, ke kterému máte práva; a že budete plně v souladu s jakýmikoli licencemi třetích stran, které se týkají Obsahu, který poskytujete.


Protože vám zůstává vlastnictví a odpovědnost za váš Obsah, poskytujete Nám — a případně dalším Uživatelům LukyLab — určitá práva uvedená v tomto Ujednání. Tyto licenční práva se týkají jenom Vašeho Obsahu. Pokud poskytujete Obsah, který už licenci LukyLab obsahuje, žádná další licence není potřeba. Jste srozuměni s tím a souhlasíte, že neobdržíte žádnou platbu nebo odměnu za žádné právo a licenci, kterou nám poskytujete. Licenci kterou nám udělujete není omezena a zůstává Nám i pokud se rozhodnete Váš Obsah vymazat.


Licence, kterou nám udělujete

Potřebujeme mít právo na to, abychom mohli hostovat váš obsah a zpracovávat ho. Udělujete nám a našim právním nástupcům právo uchovávat, používat, měnit, parsovat, ukazovat, publikovat váš obsah, a dělat neomezený počet kopií. Toto znamená rovněž právo na kopírování a dělání záloh; ukazování ostatním; parsování do vyhledávačů a analyzování; sdílení s dalšími; využívání pro reklamu a propagaci LukyLab a našich Služeb a předvádění. Toto právo nám udělujete časově a územně neomezeně.


Licence poskytovaná dalším Uživatelům

Jakýkoli Uživatelem generovaný obsah, který veřejně sdílíte, včetně komentářů, může být druhými zaregistrován.

Pokud poskytujete Obsah, který jste nevytvořili nebo který vám patří, jste odpovědní za to, že se tento Obsah umožňuje poskytnutí těchto práv.


Morální práva

Uchováváte si všechna morální práva k vašemu obsahu, který poskytujete v rámci Služeb. Nicméně upouštíte od uplatňování těchto práv a souhlasíte, že je neuplatníte proti nám a nebudete nám jakkoli bránit takto námi získaná práva uplatnit.


Udělujete LukyLab práva, která potřebujeme k využití Vašeho Obsahu bez nutnosti vás uvádět a dělat úpravy Vašeho Obsahu tak jak uznáme za vhodné.

Porušení autorských práv

Pokud jste přesvědčení, že obsah na našich webových stránkách porušuje autorská práva, dejte nám o tom prosím vědět. Pokud jste majiteli autorských práv a jste přesvědčeni, že nějaký obsah porušuje vaše práva, dejte nám o tom rovněž vědět. Před tím, než nám ale zašlete upozornění, zvažte, zda jde skutečně o porušení autorských práv. Zaslání falešného a planého upozornění, stejně jako nepodložené výzvy k odstranění obsahu může mít své právní následky. Opakované porušování těchto zásad může být důvodem pro vyloučení z možnosti používat Služby.

Upozornění ohledně autorských práv

Jsme majiteli Služeb a veškerého našeho obsahu. Abyste mohli používat naše Služby, udělujeme vám určitá práva k tomuto obsahu, ale ta můžete uplatnit jen způsobem, který jsme vám dovolili.


Práva LukyLab na obsah

LukyLab a poskytovatelé licencí, dodavatelé, agenti, a/nebo poskytovatelé obsahu jsou majiteli všech autorských práv souvisejících s Webovými stránkami a Službami. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této Dohodě nebo podle zákona.


Licence k těmto Podmínkám použití

Text této Dohody je licencován pod licencí Creative Commons Zero.

Reklama

Nebráníme se obecně reklamě, nicméně dodržujeme určité zásady a limity tak, aby Služby zůstaly relevantní, atraktivní, užitečné a nestaly se rájem spamu. To si nikdo nepřeje.


Spamování a nevhodné používání

Reklamní Obsah, stejně jako všechen Obsah, nesmí porušovat pravidla této Dohody. Vyhrazujeme si právo na odstranění jakékoli reklamy (stejně jako obsahu), která podle našeho uvážení, odporuje našim zásadám, pravidlům, hodnotám, interním směrnicím nebo strategii.

Placené služby

Jako součást SLužeb můžeme nabízet také placené služby. Pokud se rozhodnete je využívat, jste odpovědní za všechny ceny a poplatky spojené s využíváním těchto placených služeb. My jsme odpovědní za sdělení informací o všech cenách a poplatcích spojených se Službami jasně a transparentně. O příslušných změnách jsme pak odpovědní informovat s předstihem.


Odpovědnost za platbu

Jste odpovědní za uhrazení všech poplatků a daní souvisejících s využíváním našich placených služeb. Využíváním našich placených služeb souhlasíte s uhrazením LukyLab všech naúčtovaných cen, které souvisí s vaším využíváním našich placených služeb. Při využívání placených služeb jste povinni nám poskytnout platný způsob plateb.

Pozastavení, ukončení a zrušení

LukyLab má právo pozastavit, ukončit a zrušit váš přístup k jakékoli části Webových stránek nebo Službě a to kdykoli a jakkoli, bez jakéhokoli omezení a nutnosti důvodu či předchozího upozornění. LukyLab si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout služby komukoli pro jakýkoli důvod.


Platnost

Všechna ujednání této Dohody, která by ze své podstaty měla trvat po ukončení, trvají po ukončení, včetně majetkových ujednání, omezení záruk, nároku na odškodnění, zřeknutí se odpovědnosti a podobně.

Komunikace s LukyLab

Pro komunikaci používáme email, chatboty, a další způsoby elektronické komunikace pro kontakt s Uživateli.


Povinnost elektronické komunikace

Pro smluvní účely, (1) souhlasíte se zasíláním komunikace z LukyLab elektronickou formou prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím Služeb; (2) souhlasíte, že všechna ujednání, dohody, upozornění a ostatní komunikace od nás směrem k vám splňuje všechny právní požadavky na písemnou formu komunikace.


Právní výzvy směrem k LukyLab musí mít písemnou formu

Komunikace formou emailu nebo prostřednictvím Služeb nezakládá právní výzvu LukyLab nebo jejím představitelům, zaměstnancům, agentům nebo zástupcům tam, kde taková výzva je vyžadována smlouvou nebo zákonem. Právní výzva musí mít písemnou formu a být předána právnímu zástupci LukyLab.


Podpora na telefonu není

LukyLab nabízí podporu pouze formou emailu, případně prostřednictvím Služeb a elektronických zpráv. Neposkytujeme telefonickou podporu.

Odmítnutí záruk

Poskytujeme služby tak jak jsou a neposkytujeme žádné sliby nebo záruky ohledně našich služeb.


LukyLab poskytuje Webové stránky a SLužby “jak jsou”, bez záruk jakéhokoli druhu. Aniž bychom toto odmítnutí záruk jakkoli limitovali, výslovně uvádíme, že odmítáme jakékoli záruky, ať už přímo vyjádřené nebo vyplývající, které se týkají našich Webových stránek a Služeb.


LukyLab negarantuje a nezaručuje, že Sužby budou vyhovovat vašim požadavkům; že Služby budou dostupné; nepřerušované, včasné, přesné, bezpečné, správné, bez vad a chyb; že informace poskytované prostřednictvím Služeb jsou správné, spolehlivé a přesné; že všechny chyby a omyly budou napraveny; že Služby budou dostupné v určitý čas a na určitém místě; že Služby budou bez virů nebo jiných škodlivých součástí. Máte plnou odpovědnost a berete na sebe všechna rizika vyplývající z používání Služeb, informací a obsahu získaného na Webových stránkách a prostřednictvím Služeb.

Vyloučení odpovědnosti

Nejsme odpovědní za škody nebo ztráty z vašeho využívání našich služeb nebo nemožnosti využít naše služby, nebo vyplývající z tohoto ujednání.


Berete na vědomí a souhlasíte, že nejsme odpovědní vám nebo jakékoli třetí osobě za jakoukoli ztrátu, včetně ztráty příjmů, schopnosti užití, goodwillu nebo dat, a/nebo za jakékoli nepřímé, vedlejší, odvozené, zvláštní, následné nebo specifické škody, vyplývající z využití, sdílení, poskytnutí nebo zobrazení Obsahu; Uživatelem generovaného obsahu; z využívání nebo nemožnosti využít Webové stránky a Služby; ze změn, úprav, omezení nebo zastavení poskytování Služeb; ze Služeb a prostředků pro jejich fungování obecně; z neautorizovaného přístupu k vašim datům nebo zneužití vašich dat; z fungování a činnosti třetích stran v rámci Služeb; z interakcí s jinými Uživateli; nebo z jakéhokoli jiného důvodu souvisejícího s Webovými stránkami a Službami.


Naše odpovědnost je vyloučena ať už jsme o možnosti potenciální ztráty nebo škody informováni předem či nikoli, a i když náprava daná touto Dohodou nezafungovala. Nemáme žádnou odpovědnost za škodu nebo újmu kvůli okolnostem, které jsou mimo naší kontrolu.

Odškodnění

Jste odpovědní za využívání našich služeb. Pokud někomu způsobíte škodu nebo se dostanete do sporu, není to naše věc.


Pokud jste ve sporu s jedním nebo více Uživateli, souhlasíte s tím, že LukyLab nebude řešit žádné spory a stížnosti jakéhokoli druhu.


Souhlasíte, že nás odškodníte, budete nás bránit, a zachováte nás mimo a proti jakýmkoli stížnostem, odpovědnostem a výdajům, které mohou vyvstat z vašeho využívání Webových stránek a Služeb, včetně porušení této Dohody, za předpokladu že, (1) LukyLab vás písemně vyzve; (2) dá vám kontrolu nad vyřízením dané záležitosti; a (3) poskytne vám nutné podklady.

Změny těchto podmínek použití

Chceme naše uživatele informovat o všech důležitých změnách těchto podmínek.


Vyhrazujeme si právo doplňovat tuto Dohodu kdykoli a aktualizovat naše Podmínky použití, kdykoli to uznáme za vhodné. Budeme se snažit upozorňovat na důležité změny této Dohody.


Vyhrazujeme si právo čas od času měnit a přerušovat provoz buď dočasně nebo permanentně, Webových stránek a Služeb (nebo některé části) a to i bez předchozí výzvy.

Ostatní

Právní příslušnost

Tato Dohoda mezi vámi a LukyLab, a jakýmkoli přístupem a využíváním Webových stránek a Služeb, se řídí zákony České republiky a EU. Vy a LukyLab souhlasíte, že veškeré spory budete předkládat soudům v Praze.


Přenositelnost

LukyLab smí přenést nebo delegovat práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek používání a/nebo Zásad ochrany osobních údajů, vcelku nebo z části, na jakoukoli osobu nebo entitu, a to kdykoli a bez vašeho předchozího souhlasu, a to včetně poskytnutí licence. Vy nemůžete přenést nebo delegovat žádná práva nebo povinnosti daná těmito Podmínkami použití nebo Zásadami ochrany osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu LukyLab, a jakékoli takové přenesení nebo delegování práv a povinností bez souhlasu LukyLab je neplatné.


Úvody a shrnutí

V rámci této Dohody mohou některé sekce těchto Podmínek používání obsahovat úvody nebo krátká shrnutí. Tyto úvody a krátká shrnutí mají pomoci k orientaci v textu této Dohody a nejsou právně závazná.


Oddělitelnost, neplatnost a trvání

Pokud se jakákoli část této Dohody ukáže jako neplatná nebo nevymahatelná, bude tato část nově konstruována tak, aby reflektovala původní záměr a zbývající části zůstávají v plné platnosti. Nemožnost vynutit dodržování vybraných ujednání této Dohody ze strany LukyLab, nemá za následek neplatnost těchto ujednání. Naše práva daná touto Dohodou přetrvávají jakékoli ukončení této Dohody.


Dodatky a plné znění Dohody

Tato Dohoda může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným autorizovaným zástupcem LukyLab, nebo uveřejněním změněné verze ze strany LukyLab.


Změny těchto Podmínek

Tyto Podmínky používání, společně se Zásadami ochrany osobních údajů, představují kompletní znění ujednání mezi vámi a námi. Tato Dohoda nahrazuje veškeré předchozí dohody nebo ujednání, ústní nebo písemné a veškerou komunikaci mezi vámi a LukyLab.


Dotazy

Máte otázku k těmto Podmínkám? Kontaktujte nás.